Privacy Verklaring

PRIVACY STATEMENT Quality Car Detailing

Quality Car Detailing respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, welke u middels het contactformulier verstrekt, vertrouwelijk, met zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld en beveiligd.

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Quality Car Detailing maakt hierbij een onderscheid tussen persoonsgegevens die u achteraf aan ons verstrekt en persoonsgegevens die, om technische redenen, automatisch aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder andere begrepen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoudelijke omschrijving van uw aanvraag of contactverzoek. Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van deze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatst bezochte internetpagina.

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals deze in deze Privacy Statement zijn beschreven. De persoonsgegevens die Quality Car Detailing verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • Om u te informeren over nieuwe diensten en/of aanbiedingen
  • Om met u in contact te treden
  • Voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van Quality Car Detailing
  • Voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Quality Car Detailing

Het op enige andere wijze verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Quality Car Detailing hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan bijvoorbeeld blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Quality Car Detailing stelt. Tenzij anders is aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruikt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (daarbij inbegrepen uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, stelt rapporten op voor website-exploitanten over de website-activiteit en biedt andere diensten aan met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Quality Car Detailing kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, welke nog niet in deze Privacy Statement zijn opgenomen. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Quality Car Detailing hanteert Algemene Voorwaarden voor haar bedrijfsvoering. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende bedrijfsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten met Quality Car Detailing, alsmede het bezoek aan de website.

Indien u vragen heeft omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door Quality Car Detailing, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via het e-mailadres: Info@Qualitycardetailing.nl of via het telefoonnummer 06-10117725.

DISCLAIMER

Algemeen

Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen. Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Quality Car Detailing zijn de onderstaande voorwaarden van Quality Car Detailing van toepassing. Quality Car Detailing is gevestigd en kantoorhoudende te Selfkantstraat 4 6132HA te Sittard Onder website wordt verstaan: www.Qualitycardetailing.nl .

Gebruik website

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en voor eigen risico van de gebruiker. Quality Car Detailing heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

De website van Quality Car Detailing bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Quality Car Detailing, welke worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot o.a. intellectuele eigendomsrechten. Op alle op de site getoonde merken en logo’s van Quality Car Detailing zijn de handelsnaamrechten van toepassing, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality Car Detailing is het niet toegestaan om deze merken en logo’s te gebruiken. Niks op de website van Quality Car Detailing is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen. Het is u niet toegestaan om de website van Quality Car Detailing of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken als vermeld in de voorwaarden en u bent gehouden alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving na te leven. Dit houdt in dat het o.a. niet is toegestaan om de website van Quality Car Detailing of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality Car Detailing op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te vermenigvuldigen, aan derden ter beschikking te stellen of te publiceren, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is het u niet toegestaan om de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Aansprakelijkheid

Quality Car Detailing kan niet garanderen dat de website te allen tijde en zonder storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor de hieruit voortvloeiende schade is Quality Car Detailing niet aansprakelijk. Daarnaast is Quality Car Detailing niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, indien deze op de website voorkomen. De website van Quality Car Detailing kan links bevatten naar websites van derden. Over de inhoud van deze websites heeft Quality Car Detailing geen zeggenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor deze inhoud of de hieruit voortvloeiende schade, zulks in de ruimste zin van het woord. U zult Quality Car Detailing ter zake vrijwaren. Hoewel Quality Car Detailing zich tot het uiterste inspant om de inhoud van haar website zo actueel en zo volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Quality Car Detailing is in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Quality Car Detailing toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Quality Car Detailing voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten.

Wijzigingen

Quality Car Detailing behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.